KÄYTTÖEHDOT KULJETTAJILLE

Päivitetty: 11.3.2021

1. Yleistä

Nämä käyttöehdot (”Käyttöehdot”) määrittävät, miten kuljettaja (”Kuljettaja”) voi käyttää Easy Call Finland Oy:n (”Easy Call”) tuottamaa, ylläpitämää ja tarjoamaa sähköistä palvelua OpenTaxi – nimisessä mobiilisovelluksessa (”Palvelu”).

Palvelussa Easy Call toimii välittäjänä Asiakkaan ja Palveluun rekisteröityneen Kuljetusyrityksen (”Rekisteröitynyt Kuljetusyritys”) välillä ja tarjoaa näille palvelualustan, jossa Asiakas ja Rekisteröitynyt Kuljetusyritys voivat sopia Kuljetussopimuksesta. Rekisteröityneen Kuljetusyrityksen valtuuttama Kuljettaja voi Palvelussa muun muassa sopia Kuljetussopimuksesta Asiakkaan kanssa ja suorittaa sovitun Kuljetuspalvelun Asiakkaalle sekä siirtää Ennakkoon tilatun Kuljetussopimuksen toiselle saman Rekisteröityneen Kuljetusyrityksen valtuuttamalle Kuljettajalle.

Käyttöehtoja sovelletaan Palveluun kirjautumiseen, käyttöön ja kaikkiin toimintoihin, jotka toteutetaan Palvelun kautta. Kuljettajan on kirjauduttava Palveluun ja hyväksyttävä Käyttöehdot voidakseen käyttää Palvelua.

Palvelun käyttö osoittaa, että Kuljettaja hyväksyy Käyttöehdot.

Easy Call voi milloin tahansa ja mistä tahansa syystä purkaa Käyttöehdot tai sulkea Palvelun tai estää Palvelun käytön kokonaan tai osittain. Easy Callilla on oikeus muuttaa Palvelua tai Käyttöehtoja. Muutokset astuvat voimaan kun Easy Call julkaisee muutetut Käyttöehdot. Palvelun käytön jatkaminen julkaisemisen jälkeen osoittaa, että Kuljettaja on hyväksynyt muutetut Käyttöehdot sellaisenaan.

2. Määritelmiä

2.1 ”Palvelu” tarkoittaa Easy Callin sähköistä palvelua, jota Easy Call tuottaa, ylläpitää ja tarjoaa Rekisteröidyille Kuljetusyrityksille ja Kuljettajille OpenTaxi – nimisessä mobiilisovelluksessa. Palvelussa Kuljettaja voi Rekisteröidyn Kuljetusyrityksen puolesta vastaanottaa Kuljetuspalveluita koskevia tarjouspyyntöjä, tehdä Kuljetuspalveluita koskevia tarjouksia sekä solmia Kuljetussopimuksia Asiakkaiden kanssa. Palvelussa kulloinkin tuotettavat, ylläpidettävät ja tarjottavat ominaisuudet/palvelut sekä Palvelun käyttöä koskevat ohjeet ja määräykset on määritelty ja kuvailtu Palvelukuvauksessa.

2.2 ”Rekisteröity Kuljetusyritys” tarkoittaa kuljetusyritystä, joka on rekisteröitynyt Palveluun ja joka tarjoaa Palvelun kautta Kuljetuspalveluita Asiakkaille.

2.3 ”Kuljetuspalvelu” tarkoittaa henkilöiden tai tavaroiden kuljettamista ammattimaisesti.

2.4 ”Kuljetussopimus” tarkoittaa Palvelussa solmittua Asiakkaan ja Rekisteröityneen Kuljetusyrityksen välistä Kuljetuspalvelua koskevaa sopimusta, jonka Kuljettaja on Rekisteröityneen Kuljetusyrityksen puolesta solminut.

2.5 ”Ennakkoon tilattu Kuljetussopimus” tarkoittaa Palvelussa solmittua Asiakkaan ja Rekisteröityneen Kuljetusyrityksen välistä Kuljetuspalvelua koskevaa sopimusta, jonka Kuljettaja on Rekisteröityneen Kuljetusyrityksen puolesta solminut ja jossa sopimuksessa Kuljetuspalvelu on sovittu tapahtuvaksi tiettynä myöhempänä ajankohtana Palvelun ennakkotilaustoiminnossa.

2.6 ”Asiakas” tarkoittaa Kuljetuspalvelua tarvitsevaa tahoa, jolle Easy Call on myöntänyt käyttöoikeuden OpenTaxi –mobiilisovellukseen sisältyvään Kuljetuspalvelua tarvitsevien tahojen käyttöön tarkoitettuun palveluun, jonka avulla asiakas voi tehdä Kuljetuspalveluita koskevia tarjouspyyntöjä Rekisteröidyille Kuljetusyrityksille ja solmia Kuljetussopimuksia Rekisteröityjen Kuljetusyritysten kanssa ja joka on tässä tarkoituksessa rekisteröitynyt Palveluun.

2.7 ”Kuljettaja” tarkoittaa Rekisteröityneen Kuljetusyrityksen palveluksessa olevaa henkilöä, joka on tämän puolesta oikeutettu käyttämään Palvelua ja oikeutettu solmimaan Kuljetuspalvelusopimuksia Asiakkaiden kanssa ja suorittamaan Asiakkaille Kuljetuspalveluja Rekisteröidyn Kuljetusyrityksen Palvelussa yksilöimillä ajoneuvoilla.

2.8 ”Palvelukuvaus” tarkoittaa asiakirjaa, jossa on esitetty Palvelussa kulloinkin tuotettavat, ylläpidettävät ja tarjottavat ominaisuudet/palvelut. Palvelukuvaus on osa Käyttöehtoja.

3. Käyttöoikeus

3.1 Voidakseen käyttää Palvelua Kuljettajan tulee kirjautua Palveluun ja hyväksyä Käyttöehdot. Mahdolliset muutokset Palvelussa saattavat edellyttää Kuljettajalta Käyttöehtojen uudelleen hyväksymisen.

Edellytys kirjautumiselle on, että Rekisteröitynyt Kuljetusyritys on Kuljettajan suostumuksella ennen Kuljettajan kirjautumista syöttänyt Palveluun tietyt Kuljettajaa koskevat henkilötiedot (”Kuljettajatiedot”). Näitä henkilötietoja ovat Kuljettajan nimi, sähköpostiosoite ja matkapuhelinnumero.

3.2 Kuljettajan kirjauduttua Palveluun ja hyväksyttyään Käyttöehdot, Easy Call myöntää Kuljettajalle rajoitetun käyttöoikeuden Palvelun käyttämiseksi Käyttöehtojen sekä muiden Palvelua koskevien sääntöjen, ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Easy Call myöntää yllä tarkoitetun rajoitetun käyttöoikeuden seuraavasti:

a) henkilökohtainen käyttöoikeus Palveluun kuuluviin sovelluksiin Kuljettajan omalla laitteella yksinomaan Palvelun käyttöä varten
b) henkilökohtainen käyttöoikeus Palvelun kautta toimitettavaan sisältöön, tietoon ja muihin materiaaleihin. Kaikki oikeudet, joita ei Käyttöehdoissa erikseen luovuteta, kuuluvat Easy Callille tai Easy Callin yhteistyökumppaneille.

3.3 Kuljettaja ei saa

a) poistaa mitään tekijänoikeus-, tuotemerkki- tai muita oikeudellisia merkintöjä Palveluiden mistään osasta;
b) luoda uudelleen, muokata, luoda johdannaisia, jakaa, lisensoida, liisata, myydä, jälleenmyydä, siirtää, esittää julkisesti, lähettää, suoratoistaa tai muuten hyväksikäyttää Palvelua;
c) purkaa tai selvittää Palvelun toimintaa;
d) aiheuttaa tai käynnistää mitään ohjelmia tai komentosarjoja, joilla Palvelun mitä tahansa osaa pyritään tutkimaan, indeksoimaan, tarkkailemaan tai muuten keräämään Palvelun tai sen osien sisältämiä tietoja tai häiritsemään Palvelun toimintaa; tai
e) pyrkiä luvattomasti saamaan käyttöoikeuden Palveluun tai vahingoittamaan mitä tahansa Palvelun osaa
f) kirjautua Palveluun käyttäen toisen henkilön henkilötietoja, tunnistetietoja tai muita virheellisiä tietoja

3.4 Käyttöoikeus on Kuljettajakohtainen, eikä Kuljettaja saa luovuttaa käyttöoikeutta kolmannelle osapuolelle. Kuljettaja on vastuussa kaikesta Palvelun käytöstään.

4. Palvelun käyttö

4.1 Kuljettaja on vastuussa kirjautumisen yhteydessä antamiensa tietojen ja Kuljettajatietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Kuljettaja sitoutuu ylläpitämään oikeita ja ajantasaisia tietoja Palvelussa.

4.2 Käyttäessään Palvelua Kuljettaja sitoutuu noudattamaan kaikkia soveltuvia lakeja ja sitoutuu käyttämään Palvelua yksinomaan lain ja Käyttöehtojen sallimiin tarkoituksiin.

4.3 Käyttäessään Palvelua Kuljettava vakuuttaa, että hän täyttää lainsäädännössä ja viranomaismääräyksissä kulloinkin asetetut kelpoisuusvaatimukset.

4.4 Kuljettaja vastaa Palvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja päivittämisestä. Mobiiliyhteyden data- ja viestipalveluista saatetaan veloittaa maksuja. Easy Call ei missään olosuhteissa vastaa edellä mainituista kustannuksista tai maksuista.

4.5 Asiakkaan hyväksyttyä Kuljettajan antaman tarjouksen, syntyy Asiakkaan ja Rekisteröityneen Kuljetusyrityksen välillä sitova ja hyväksytyn tarjouksen mukainen Kuljetussopimus.

4.6 Kuljetussopimus on aina Asiakkaan ja Rekisteröityneen Kuljetusyrityksen välinen sopimus eikä Easy Call ole Kuljetussopimuksen osapuoli. Vastuu Kuljetussopimuksesta ja sen ehtojen täyttämisestä on aina Rekisteröityneellä Kuljetusyrityksellä ja Asiakkaalla.

Kuljettaja vastaa Palvelussa solmimansa Kuljetussopimuksen asianmukaisesta täyttämisestä suhteessa Asiakkaaseen.

4.7 Kuljettaja vastaa kaikilta osin solmimansa Kuljetussopimuksen mukaisesta Kuljetuspalvelusta ja sen suorittamisesta. Easy Call ei ole missään olosuhteissa vastuussa Kuljettajan mahdollisesta sopimusrikkomuksesta eikä Kuljetuspalvelun virheestä.

Kuljettajalla on oikeus siirtää solmimansa Ennakkoon tilattu Kuljetussopimus toiselle saman Rekisteröityneen Kuljetusyrityksen Kuljettajalle, jolloin tämän Kuljetussopimuksen mukaisesta Kuljetuspalvelusta ja sen suorittamisesta vastaa siirronsaanut Kuljettaja. Ennen sopimuksen siirron tekemistä, Kuljettajan on kuitenkin aina varmistettava, että Kuljettaja, jolle sopimuksen siirto tulee tehtäväksi, hyväksyy siirron. Kuljetussopimuksen siirtäminen ei ole sallittu, jos sanottu Kuljettaja ei siirtoa hyväksy. Tässä tapauksessa vastuu Kuljetussopimuksen mukaisesta Kuljetuspalvelusta ja sen suorittamisesta säilyy sopimuksen solmineella Kuljettajalla.

Siirronsaanut Kuljettaja voi vastaavalla tavalla ja vastaavin ehdoin siirtää Ennakkoon tilatun Kuljetussopimuksen toiselle saman Rekisteröityneen Kuljetusyrityksen Kuljettajalle.

4.8 Kirjautumalla Palveluun ja hyväksymällä Käyttöehdot Kuljettaja hyväksyy, että Palvelusta voidaan lähettää Kuljettajalle tiedotteita sähköpostilla, tekstiviestillä tai muulla vastaavalla tavalla osana Palvelun tavallista toimintaa ja käyttöä.

4.9 Palvelussa kulloinkin tuotettavat, ylläpidettävät ja tarjottavat ominaisuudet/palvelut on esitetty Palvelukuvauksessa.

4.10 Palvelu ja kaikki Palvelun oikeudet ovat Easy Callin omaisuutta. Nämä Käyttöehdot tai Palvelujen käyttö eivät siirrä tai anna Kuljettajalle mitään oikeutta Palveluun tai Palveluun liittyen, lukuun ottamatta aiemmin mainittua rajoitettua käyttöoikeutta, eikä anna millään tavalla oikeutta käyttää tai hyödyntää Easy Callin yhtiönimeä, logoja, tuote- tai palvelunimiä, tavaramerkkejä, palvelumerkkejä tai muita omistusviittauksia.

4.11 Mikäli Kuljettaja ei hyväksy Easy Callin mahdollisesti tekemiä muutoksia Käyttöehtoihin, Palveluun tai sen osiin, Kuljettajan tulee lopettaa Palvelun käyttö.

5. Maksut

5.1 Kuljetuspalveluja koskevien tarjouspyyntöjen vastaanottaminen, Kuljetuspalveluita koskevien tarjousten tekeminen ja Kuljetussopimusten solmiminen on Palvelussa maksutonta. Easy Call pidättää kuitenkin oikeuden lisätä Palveluun maksullisia toimintoja, joista ilmoitetaan erikseen Palvelussa.

5.2 Ennen Kuljetussopimuksen mukaisen Kuljetuspalvelun suorittamista Kuljettaja on velvollinen tunnistamaan Kuljetussopimuksen osapuolena olevan Asiakkaan. Tunnistaminen tapahtuu siten, että Asiakas luovuttaa Kuljettajalle Palvelusta saamansa tunnistetiedon (PIN-koodi), jonka oikeellisuuden Kuljettaja on velvollinen varmistamaan. Kuljettaja vastaa siitä, että edellä mainittu tunnistetieto (PIN-koodi) syötetään Palveluun. Oikean tunnistetiedon (PIN-koodi) syöttäminen Palveluun on edellytyksenä sille, että Palvelu veloittaa Asiakkaalta Kuljetussopimuksessa sovitun maksun.

Kun kyse on Ennakkoon tilatusta Kuljetussopimuksesta, Palvelu veloittaa Kuljetussopimuksessa sovitun maksun Asiakkaan hyväksyttyä Kuljetusyrityksen tarjouksen. Myös tässä tapauksessa Kuljettaja on velvollinen tunnistamaan Kuljetussopimuksen osapuolena olevan Asiakkaan. Tunnistaminen tapahtuu siten, että Asiakas luovuttaa Kuljettajalle Palvelusta saamansa tunnistetiedon (PIN-koodi), jonka oikeellisuuden Kuljettaja on velvollinen varmistamaan. Kuljettaja vastaa siitä, että edellä mainittu tunnistetieto (PIN-koodi) syötetään Palveluun.

Jos Asiakkaan ei ole mahdollista maksaa Kuljetussopimuksessa sovittua maksua Palvelun kautta, esimerkiksi Palvelussa olevan käyttökatkon, teknisen ongelman tai muun vastaavan syyn vuoksi, ja edellyttäen, ettei kyse ole Ennakkoon tilatusta Kuljetussopimuksesta, Kuljettajalla on oikeus ja velvollisuus periä Asiakkaalta Kuljetussopimuksessa sovittu maksu muuta maksutapaa käyttäen.

5.3 Kuljettaja tiedostaa ja hyväksyy, että Easy Call perii Rekisteröidyn Kuljetusyrityksen ja Easy Callin väliseen sopimukseen perustuen välityspalkkion sekä mahdollisia muita maksuja Asiakkaan Kuljetussopimuksen perusteella maksamasta maksusta.

6. Kuljettajan oikeuksista ja velvollisuuksista

6.1 Kuljettaja vakuuttaa, että kaikki Kuljettajan Palveluun antamat tiedot ovat kaikilta osin paikkansapitäviä ja totuudenmukaisia.

6.2 Kuljettaja sitoutuu kaikessa Palvelun käytössään toimimaan näiden Käyttöehtojen, muiden Palvelun käyttöä koskevien sääntöjen ja ohjeiden sekä lain ja hyvän tavan mukaisesti.

6.3 Kuljettajalla ei ole oikeutta irtisanoa Kuljetussopimusta.

6.4 Rekisteröity Kuljetusyritys vapautuu Kuljetussopimuksen mukaisista velvoitteistaan ja on oikeutettu purkamaan Kuljetussopimuksen edellyttäen, että sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on sopimusosapuolista riippumaton, ja jonka vaikutuksia ei voi kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma on esimerkiksi Kuljettajan käytössä olevan ajoneuvon rikkoutuminen, liikenneonnettomuus tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen tapahtuma.

Kuljettaja ja/tai Rekisteröity Kuljetusyritys on viipymättä velvollinen ilmoittamaan Asiakkaalle edellä tarkoitetusta ylivoimaisesta esteestä ja Kuljetussopimuksen purkamisesta Palvelun chat – toiminnon kautta.

Jos Rekisteröity Kuljetusyritys laiminlyö Kuljetussopimuksen mukaisen Kuljetuspalvelun toteuttamisen ilman yllä mainittua perustetta, on Rekisteröity Kuljetusyritys velvollinen Easy Callin vaatimuksesta suorittamaan Easy Callille sopimussakkona euromäärän, joka määrältään vastaa puheena olevassa Kuljetussopimuksessa sovitun maksun arvonlisäverotonta määrää puolitoistakertaisena. Edellä mainitun sopimussakon maksaminen ei vapauta Rekisteröityä Kuljetusyritystä mahdollisesta vahingonkorvausvelvollisuudesta suhteessa Asiakkaaseen.

Jos Rekisteröity Kuljettaja ja/tai Rekisteröity Kuljetusyritys laiminlyö viipymättä ilmoittaa Asiakkaalle edellä tarkoitetusta ylivoimaisesta esteestä ja Kuljetussopimuksen purkamisesta, on Rekisteröity Kuljetusyritys velvollinen Easy Callin vaatimuksesta suorittamaan Easy Callille sopimussakkona euromäärän, joka määrältään vastaa puheena olevan Kuljetussopimuksen Sopimusmaksun arvonlisäverotonta määrää puolitoistakertaisena. Edellä mainitun sopimussakon maksaminen ei vapauta Rekisteröityä Kuljetusyritystä mahdollisesta vahingonkorvausvelvollisuudesta suhteessa Asiakkaaseen.

7. Easy Callin oikeuksista ja velvollisuuksista

7.1 Easy Call tarjoaa Palvelua Kuljettajille. Palvelu on lähtökohtaisesti käytössä 24 tuntia vuorokaudessa. Easy Call pyrkii parhaan kykynsä mukaan huolehtimaan Palvelun toimivuudesta ja pyrkii korjaamaan Palvelun mahdolliset virheet kohtuullisessa ajassa saatuaan tiedon virheestä. Easy Call ei kuitenkaan takaa Palvelun virheettömyyttä tai sitä, että Palvelu on keskeytyksittä käytettävissä.

Easy Callilla on oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, yleisen järjestyksen tai turvallisuuden, Palvelun liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi.

7.2 Easy Callilla on oikeus lisätä, muuttaa tai poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Muutokset astuvat voimaan heti kun ne on toteutettu.

7.3 Easy Call voi muuttaa näiden Käyttöehtojen sisältöä.

7.4 Easy Callilla on oikeus mistä tahansa syystä olla myöntämättä Palvelun käyttöoikeutta Kuljettajalle. Easy Callilla on oikeus mistä tahansa syystä peruuttaa Kuljettajan Palvelua koskeva käyttöoikeus. Easy Call ei ole velvollinen perustelemaan edellä tarkoitettuja päätöksiään.

7.5 Easy Call ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takeita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi.

7.6 Easy Call ei vastaa Palvelun sisällöstä tai sen oikeellisuudesta lukuun ottamatta Easy Callin itse tuottamaa tietosisältöä.

7.7 Easy Call ei vastaa virheistä tai vahingoista, joita Kuljetusyrityksen tai Asiakkaan antamat virheelliset tai riittämättömät tiedot aiheuttavat Kuljettajalle.

7.8 Easy Call ei vastaa vahingosta, joka syntyy Kuljettajalle Palvelun keskeytyksistä, viivästyksistä, virheistä, käytön estymisestä tai muista puutteista Palvelussa tai sen sisällössä, eikä myöskään vastaa Kuljettajan laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä.

Easy Call ei ole missään olosuhteissa korvausvelvollinen välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät Palveluun tai sen käyttämiseen.

8. Immateriaalioikeudet

8.1 Kaikki immateriaalioikeudet Palveluun ja siihen liittyvään dokumentaatioon ja niiden osiin ovat yksinomaan Easy Callin omaisuutta. ”Immateriaalioikeudet” tarkoittavat tekijänoikeuksia ja lähioikeuksia, patentteja, hyödyllisyysmalleja, mallioikeuksia, tavaramerkkejä ja mitä tahansa muuta rekisteröitävää tai ei-rekisteröitävää oikeutta.

Kuljettajalla ei ole lupaa levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muuten kaupallisesti hyödyntää Palvelua tai sen osaa taikka muodostaa Palvelusta tai sen osasta toista teosta, tietokantaa tai palvelua.

9. Voimassaolo

Nämä Käyttöehdot ja Käyttöehtoja koskevat muutokset ovat voimassa Kuljettajaan nähden niin kauan, kun Kuljettaja käyttää Palvelua.

10. Vastuunrajaus

Easy Call ei ole missään tilanteessa vastuussa eikä korvausvelvollinen välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät millään tavalla Palveluun tai sen käyttämiseen, tietoon tai ilmoituksiin, joita Palvelun välityksellä on saatavilla. Easy Call ei myöskään vastaa Palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten Kuljettajalle tai kolmansille aiheuttamista vahingoista.

11. Sopimuksen siirtäminen

Easy Callilla on oikeus siirtää nämä Käyttöehdot ja niistä johtuvat oikeudet ja velvollisuudet kolmannelle osapuolelle, mikäli siirtäminen liittyy siihen, että Palvelu tai sen osa myydään taikka siihen, että Palvelun tuottaja, ylläpitäjä tai tarjoaja muuttuu.

Kuljettajalla ei ole oikeutta siirtää Käyttöehtoja ja niistä johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia osaksikaan.

12. Tietosuoja

Easy Call käsittelee Kuljettajien henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan tietosuojaselosteen mukaisesti.

Easy Callilla on oikeus käyttää Kuljettajan henkilötietoja Palvelun toteuttamiseen. Lisäksi Easy Callilla on oikeus käyttää henkilötietoja suoramarkkinointiin.

13. Sovellettava laki ja riitojen ratkaiseminen

Käyttöehtoihin ja Palveluun sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset.

Easy Callin ja Kuljettajan väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita ratkaistaan Easy Callin kotipaikan yleisessä tuomioistuimessa.