KÄYTTÖEHDOT

Päivitetty: 11.3.2021

1. Yleistä

Nämä käyttöehdot määrittävät, miten käyttäjä (”Käyttäjä”) voi käyttää Easy Call Finland Oy:n (”Easy Call”) tuottamaa, ylläpitämää ja tarjoamaa sähköistä palvelua OpenTaxi – nimisessä mobiilisovelluksessa (”Palvelu”).

Palvelussa Easy Call toimii välittäjänä Käyttäjän ja Kuljetusyrityksen välillä ja tarjoaa Käyttäjälle ja Kuljetusyritykselle palvelualustan, jossa Käyttäjä ja Kuljetusyritys voivat sopia Kuljetussopimuksesta.

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Palveluun rekisteröitymiseen, käyttöön ja kaikkiin toimintoihin, jotka toteutetaan Palvelun kautta. Käyttäjän on rekisteröidyttävä Palveluun ja hyväksyttävä nämä Käyttöehdot voidakseen käyttää Palvelua.

Palvelun käyttö osoittaa, että Käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot (”Käyttöehdot”), jolloin Käyttäjän ja Easy Callin välille syntyy sopimussuhde. Mikäli Käyttäjä rekisteröityy Palveluun yrityksenä, yhdistyksenä tai muuna oikeushenkilönä, Käyttäjä vakuuttaa olevansa oikeutettu edustamaan kyseistä oikeushenkilöä.

Easy Call voi milloin tahansa ja mistä tahansa syystä purkaa nämä Käyttöehdot tai sulkea Palvelun tai estää Palvelun käytön kokonaan tai osittain. Easy Callilla on oikeus muuttaa Palvelua tai näitä Käyttöehtoja. Muutokset astuvat voimaan kun Easy Call julkaisee muutetut Käyttöehdot. Palvelun käytön jatkaminen julkaisemisen jälkeen osoittaa, että Käyttäjä on hyväksynyt muutetut Käyttöehdot sellaisenaan.

Kulloinkin voimassa olevat Käyttöehdot ovat saatavilla Easy Callin internetsivuilla osoitteessa www.opentaxi.fi.

2. Määritelmiä

2.1 ”Palvelu” tarkoittaa Easy Callin sähköistä palvelua, jota Easy Call tuottaa, ylläpitää ja tarjoaa luonnollisille henkilöille ja oikeushenkilöille OpenTaxi – nimisessä mobiilisovelluksessa. Palvelussa Käyttäjä voi tehdä Kuljetuspalveluita koskevia tarjouspyyntöjä, vastaanottaa Kuljetusyrityksiltä Kuljetuspalveluita koskevia tarjouksia sekä hyväksyä tai hylätä edellä tarkoitettuja tarjouksia. Palvelussa kulloinkin tuotettavat, ylläpidettävät ja tarjottavat ominaisuudet/palvelut sekä Palvelun käyttöä koskevat ohjeet ja määräykset on määritelty ja kuvailtu Palvelukuvauksessa.

2.2 ”Käyttäjä” tarkoittaa Palvelua käyttävää täysi-ikäistä ja oikeustoimikelpoista luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka täysi-ikäinen ja oikeustoimikelpoinen edustaja on rekisteröinyt Palvelun käyttäjäksi.

2.3 ”Kuljetusyritys” tarkoittaa tahoa, joka Palvelun kautta tarjoaa Kuljetuspalveluita.

2.4 ”Kuljetuspalvelu” tarkoittaa henkilöiden tai tavaroiden kuljettamista ammattimaisesti.

2.5 ”Kuljetussopimus” tarkoittaa Palvelussa solmittua Käyttäjän ja Kuljetusyrityksen välistä Kuljetuspalvelua koskevaa sopimusta.
2.6 ”Ennakkoon tilattu Kuljetussopimus” tarkoittaa Palvelussa solmittua Käyttäjän ja Kuljetusyrityksen välistä Kuljetussopimusta, jossa Kuljetuspalvelu on sovittu tapahtuvaksi tiettynä myöhempänä ajankohtana Palvelun ennakkotilaustoiminnossa.

2.7 ”Palvelukuvaus” tarkoittaa asiakirjaa, jossa on esitetty Palvelussa kulloinkin tuotettavat, ylläpidettävät ja tarjottavat ominaisuudet/palvelut. Palvelukuvaus on osa Käyttöehtoja.

3. Käyttäjätili ja käyttöoikeus

3.1 Voidakseen käyttää Palvelua Käyttäjän tulee rekisteröityä Palveluun ja hyväksyä Käyttöehdot. Mahdolliset muutokset Palvelussa saattavat edellyttää Käyttäjältä Käyttöehtojen uudelleen hyväksymisen ja uudelleen rekisteröitymisen.

3.2 Käyttäjän rekisteröidyttyä Palveluun ja hyväksyttyään Käyttöehdot, Easy Call lähettää käyttäjätilin aktivointitiedot Käyttäjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Käyttäjätili on Käyttäjäkohtainen, eikä sitä saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä on vastuussa kaikesta käyttäjätilinsä käytöstä.

Käyttäjätilin salasanan tai käyttäjätunuksen joutuessa ulkopuolisen tietoon, Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan siitä viipymättä Easy Callille.

3.3 Rekisteröidyttyään Palveluun ja hyväksyttyään Käyttöehdot, Easy Call myöntää Käyttäjälle rajoitetun käyttöoikeuden Palvelun käyttämiseksi Käyttöehtojen sekä muiden Palvelua koskevien sääntöjen, ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Easy Call myöntää yllä tarkoitetun rajoitetun käyttöoikeuden seuraavasti:

a) henkilökohtainen ja ei-kaupallinen käyttöoikeus Palveluun kuuluviin sovelluksiin Käyttäjän omalla laitteella yksinomaan Palvelun käyttöä varten
b) henkilökohtainen ja ei-kaupallinen käyttöoikeus Palvelun kautta toimitettavaan sisältöön, tietoon ja muihin materiaaleihin. Kaikki oikeudet, joita ei Käyttöehdoissa erikseen luovuteta, kuuluvat Easy Callille tai Easy Callin yhteistyökumppaneille.

3.4 Käyttäjä ei saa

a) poistaa mitään tekijänoikeus-, tuotemerkki- tai muita oikeudellisia merkintöjä Palveluiden mistään osasta;
b) luoda uudelleen, muokata, luoda johdannaisia, jakaa, lisensoida, liisata, myydä, jälleenmyydä, siirtää, esittää julkisesti, lähettää, suoratoistaa tai muuten hyväksikäyttää Palvelua;
c) purkaa tai selvittää Palvelun toimintaa;
d) aiheuttaa tai käynnistää mitään ohjelmia tai komentosarjoja, joilla Palvelun mitä tahansa osaa pyritään tutkimaan, indeksoimaan, tarkkailemaan tai muuten keräämään Palvelun tai sen osien sisältämiä tietoja tai häiritsemään Palvelun toimintaa; tai
e) pyrkiä luvattomasti saamaan käyttöoikeuden Palveluun tai vahingoittamaan mitä tahansa Palvelun osaa
f) rekisteröityä Palveluun käyttäen toisen henkilön henkilötietoja, tunnistetietoja tai muita virheellisiä tietoja

4. Palvelun käyttö

4.1 Palveluun rekisteröityminen ja Käyttöehtojen hyväksyminen edellyttävät tiettyjen henkilötietojen luovuttamista Easy Callille. Vaadittavia tietoja ovat esimerkiksi nimi, sähköpostiosoite, matkapuhelinnumero ja vähintään yhden käytettävissä olevan maksutavan tiedot (pankki- tai luottokortti).

4.2 Käyttäjä on vastuussa rekisteröitymisen yhteydessä antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Käyttäjä sitoutuu ylläpitämään oikeita ja ajantasaisia tietoja käyttäjätilillään.

4.3 Käyttäjä vastaa Palvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja päivittämisestä. Mobiiliyhteyden data- ja viestipalveluista saatetaan veloittaa maksuja. Käyttäjä vastaa kaikista edellä tarkoitetuista kustannuksista ja maksuista.

4.4 Käyttäessään Palvelua Käyttäjä sitoutuu noudattamaan kaikkia soveltuvia lakeja ja sitoutuu käyttämään Palvelua yksinomaan lain ja Käyttöehtojen sallimiin tarkoituksiin.

4.5 Kun Käyttäjä on Palvelussa hyväksynyt Kuljetusyrityksen antaman tarjouksen, syntyy Käyttäjän ja Kuljetusyrityksen välillä sitova ja hyväksytyn tarjouksen mukainen Kuljetussopimus.

Kuljetussopimus on osapuolia sitova sopimus eikä sitä ole mahdollista irtisanoa edellä tarkoitetun hyväksynnän jälkeen.

Käyttäjällä on oikeus purkaa Ennakkoon tilattu Kuljetussopimus edellyttäen, että Käyttäjä Palvelussa purkaa sopimuksen viimeistään ennen kuin Kuljetusyritys on ryhtynyt täyttämään sopimuksen mukaisia velvoitteitaan. Kuljetusyrityksen katsotaan ryhtyneen täyttämään Ennakkoon tilatun Kuljetussopimuksen mukaisia velvoitteitaan silloin, kun Kuljetusyrityksen edustaja (Kuljettaja) on ryhtynyt kuljettamaan Kuljetuspalvelun suorittamiseen tarkoitettua ajoneuvoa sopimuksen täyttämiseksi, kuten aloittanut matkanteon sopimuksen mukaiseen lähtöpaikkaan.

Kuljetusyritys on oikeutettu purkamaan Kuljetussopimuksen edellyttäen, että sopimusvelvoitteiden täyttämättä johtuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on sopimusosapuolista riippumaton, ja jonka vaikutuksia ei voi kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma on esimerkiksi Kuljetusyrityksen ajoneuvon rikkoutuminen, liikenneonnettomuus tai muu vaikutukseltaan vastaava ja epätavallinen tapahtuma. Tällaisessa tilanteessa Kuljetusyritys on velvollinen viipymättä ilmoittamaan Käyttäjälle Palvelun chat – toiminnon kautta ylivoimaisesta esteestä ja Kuljetussopimuksen purkamisesta.

4.6 Kuljetussopimus on aina Käyttäjän ja Kuljetusyrityksen välinen sopimus eikä Easy Call ole Kuljetussopimuksen osapuoli. Vastuu Kuljetussopimuksesta ja sen ehtojen täyttämisestä on aina Kuljetusyrityksellä ja Käyttäjällä.

4.7 Kuljetusyritys vastaa kaikilta osin Kuljetussopimuksen mukaisesta Kuljetuspalvelusta ja sen suorittamisesta. Easy Call ei missään olosuhteissa ole vastuussa Kuljetusyrityksen mahdollisesta sopimusrikkomuksesta tai Kuljetuspalvelun virheestä.

4.8 Rekisteröitymällä Palveluun ja hyväksymällä Käyttöehdot Käyttäjä hyväksyy, että Palvelusta voidaan lähettää Käyttäjälle tiedotteita sähköpostilla, tekstiviestillä tai muulla vastaavalla tavalla osana Palvelun tavallista toimintaa ja käyttöä. Käyttäjä voi kieltäytyä vastaanottamasta edellä tarkoitettuja tiedotteita milloin tahansa lähettämällä asiaa koskevan ilmoituksen Easy Callille. Viestissä tulee mainita, ettei Käyttäjä halua vastaanottaa tässä tarkoitettuja tiedotteita, sekä ilmoittaa puhelinnumero, sähköpostiosoite tai muu yhteystieto, johon tiedotteita on lähetetty. Kieltäytyminen tiedotteiden vastaanottamisesta voi vaikuttaa Palvelun käyttöön.

4.9 Palvelussa kulloinkin tuotettavat, ylläpidettävät ja tarjottavat ominaisuudet/palvelut on esitetty Palvelukuvauksessa.

4.10 Palvelu ja kaikki Palvelun oikeudet ovat Easy Callin omaisuutta. Nämä Käyttöehdot tai Palvelujen käyttö eivät siirrä tai anna Käyttäjälle mitään oikeutta Palveluun tai Palveluun liittyen, lukuun ottamatta aiemmin mainittua rajoitettua käyttöoikeutta, eikä anna millään tavalla oikeutta käyttää tai hyödyntää Easy Callin yhtiönimeä, logoja, tuote- tai palvelunimiä, tavaramerkkejä, palvelumerkkejä tai muita omistusviittauksia.

4.11 Mikäli Käyttäjä ei hyväksy Easy Callin mahdollisesti tekemiä muutoksia Käyttöehtoihin, Palveluun
tai sen osiin, Käyttäjän tulee lopettaa Palvelun käyttö.

5. Maksut

5.1 Kuljetuspalveluja koskevien tarjouspyyntöjen tekeminen, tarjousten vastaanottaminen ja tarjousten hyväksyminen on Palvelussa maksutonta. Easy Call pidättää kuitenkin oikeuden lisätä Palveluun maksullisia toimintoja, joista ilmoitetaan erikseen Palvelussa.

5.2 Kuljetuspalvelusta Käyttäjä on velvollinen maksamaan Kuljetussopimuksen mukaisen maksun. Käyttäjä on velvollinen luovuttamaan Palvelun kautta saamansa tunnistetiedon (PIN-koodi) Kuljetusyrityksen edustajalle (Kuljettaja). Käyttäjän luovutettua tunnistetiedon (PIN-koodi) Kuljetussopimuksen mukainen maksu veloitetaan Käyttäjän Palvelussa ilmoittamalta maksukortilta.

Ennakkoon tilatun Kuljetussopimuksen mukainen maksu veloitetaan Käyttäjän Palvelussa ilmoittamalta maksukortilta Käyttäjän hyväksyttyä Kuljetusyrityksen antaman sopimusta koskevan tarjouksen.

Maksukortilta tapahtuvan maksun välittämisessä Easy Call voi käyttää ulkopuolista maksujen välittäjää. Easy Call ei anna suoranaisia tai välillisiä takeita ulkopuolisen maksujen välittäjän toiminnan virheettömyydestä eikä takaa, että maksujen välitys toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi.

Ainoastaan siinä tapauksessa, ettei Käyttäjän ole mahdollista maksaa Kuljetussopimuksen mukaista maksua Palveluun ilmoittamaltaan maksukortilta, esimerkiksi Palvelussa olevan käyttökatkon tai teknisten ongelmien vuoksi ja edellyttäen, ettei kyse ole Ennakkoon tilatusta Kuljetussopimuksesta, Käyttäjä on oikeutettu suorittamaan Kuljetusyritykselle maksun muuta maksutapaa noudattaen. Palvelun käyttökatko, tekninen ongelma tai muu vastaava syy ei kuitenkaan poista tai rajoita Käyttäjän velvollisuutta maksaa Kuljetussopimuksen mukaista maksua.

5.3 Jos Käyttäjä on purkanut Ennakkoon tilatun Kuljetussopimuksen kohdassa 4.5 todetun mukaisesti, Kuljetusyritys palauttaa Käyttäjälle Kuljetussopimuksen mukaisen maksun vähennettynä peruutusmaksun määrällä. Peruutusmaksulla katetaan kulut, jotka Kuljetusyritykselle aiheutuu Kuljetussopimuksen purkamisesta. Peruutusmaksun määrä on 15 %:a Kuljetussopimuksen mukaisen maksun määrästä, kuitenkin aina vähintään 10,00 euroa (”Peruutusmaksu”).

Kuljetusyritys palauttaa Käyttäjälle yllä tarkoitetun maksun vähennettynä Peruutusmaksun määrällä Käyttäjän ilmoittamalle tilille viimeistään 7 vuorokauden kuluessa siitä, kun Kuljetusyritys on vastaanottanut Käyttäjältä ilmoituksen edellä mainitusta palautustilistä.

5.4 Jos Kuljetusyritys on purkanut Kuljetussopimuksen tai jos Kuljetussopimus on purettu Kuljetusyrityksestä johtuvasta syystä, Kuljetusyritys palauttaa Asiakkaalle Asiakkaan mahdollisesti maksaman Kuljetussopimukseen perustuvan maksun täysimääräisenä.

Kuljetusyritys palauttaa Käyttäjälle yllä tarkoitetun maksun Käyttäjän ilmoittamalle tilille viimeistään 7 vuorokauden kuluessa siitä, kun Kuljetusyritys on vastaanottanut Käyttäjältä ilmoituksen edellä mainitusta palautustilistä.

6. Käyttäjän oikeuksista ja velvollisuuksista

6.1 Palveluun rekisteröityminen edellyttää, että Käyttäjä on täysi-ikäinen. Oikeushenkilön edustajan on oltava täysi-ikäinen.

6.2 Käyttäjä vakuuttaa, että kaikki Käyttäjän Palveluun antamat tiedot ovat kaikilta osin paikkansapitäviä ja totuudenmukaisia.

6.3 Käyttäjä sitoutuu kaikessa Palvelun käytössään toimimaan näiden Käyttöehtojen, muiden Palvelun käyttöä koskevien sääntöjen ja ohjeiden sekä lain ja hyvän tavan mukaisesti.

6.4 Käyttäjä erityisesti tiedostaa sen, että Kuljetussopimus on Käyttäjän ja Kuljetusyrityksen välinen sopimus eikä Easy Call ole sopimuksen osapuoli.

6.5 Käyttäjä hyväksyy, että hänen henkilötietojaan voidaan käyttää Palvelun toteuttamiseen ja niitä voidaan tässä tarkoituksessa luovuttaa Kuljetusyrityksille. Lisäksi Käyttäjä hyväksyy, että Easy Call voi käyttää henkilötietoja suoramarkkinointiin. Käyttäjällä on aina oikeus kieltää henkilötietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin lähettämällä kieltoa koskevan ilmoituksen Easy Callille.

6.6 Käyttäjällä ei ole oikeutta irtisanoa Kuljetussopimusta.

Käyttäjällä on oikeus purkaa Ennakkoon tilattu Kuljetussopimus kohdassa 4.5 todetun mukaisesti.

6.7 Jos on painavia syitä olettaa, että Kuljetuspalvelussa tulee olemaan olennainen virhe, Käyttäjä saa purkaa Kuljetussopimuksen siltä osin kuin palvelu on vielä suorittamatta. Jos on painavia syitä olettaa, että Kuljetuspalvelu viivästyy olennaisesti, Käyttäjä saa purkaa Kuljetussopimuksen heti, eikä Käyttäjällä ole velvollisuutta maksaa Kuljetuspalvelusta mitään.

6.8 Mikäli Käyttäjä kokee, että Kuljetusyritys on rikkonut Kuljetussopimusta tai että Käyttäjälle tarjotussa Kuljetuspalvelussa on ollut virhe, tulee Käyttäjän viipymättä havaittuaan sopimusrikkomuksen tai virheen reklamoida asiasta Kuljetusyritykselle.

7. Easy Callin oikeuksista ja velvollisuuksista

7.1 Easy Call tarjoaa Palvelua Käyttäjille. Palvelu on lähtökohtaisesti käytössä 24 tuntia vuorokaudessa. Easy Call pyrkii parhaan kykynsä mukaan huolehtimaan Palvelun toimivuudesta ja pyrkii korjaamaan Palvelun mahdolliset virheet kohtuullisessa ajassa saatuaan tiedon virheestä. Easy Call ei kuitenkaan takaa Palvelun virheettömyyttä tai sitä, että Palvelu on keskeytyksittä käytettävissä.

Easy Callilla on oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, yleisen järjestyksen tai turvallisuuden, Palvelun liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi.

7.2 Easy Callilla on oikeus lisätä, muuttaa tai poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Muutokset astuvat voimaan heti kun ne on toteutettu.

7.3 Easy Call voi muuttaa näiden Käyttöehtojen sisältöä.

7.4 Easy Callilla on oikeus mistä tahansa syystä olla myöntämättä Palvelun käyttöoikeutta Käyttäjälle. Easy Callilla on oikeus mistä tahansa syystä sulkea Käyttäjän käyttäjätili. Easy Call ei ole velvollinen perustelemaan edellä tarkoitettuja päätöksiään.

7.5 Easy Call ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takeita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi.

7.6 Easy Call ei vastaa Palvelun sisällöstä tai sen oikeellisuudesta lukuun ottamatta Easy Callin itse tuottamaa tietosisältöä. Easy Call ei näin ollen vastaa esimerkiksi Kuljetusyritysten Palvelussa antamien tietojen oikeellisuudesta.

7.7 Easy Call ei vastaa virheistä tai vahingoista, joita Kuljetusyrityksen tai Käyttäjän antamat virheelliset tai riittämättömät tiedot aiheuttavat Käyttäjälle.

7.8 Easy Call ei vastaa vahingosta, joka syntyy Käyttäjälle Palvelun keskeytyksistä, viivästyksistä, virheistä, käytön estymisestä tai muista puutteista Palvelussa tai sen sisällössä, eikä myöskään vastaa Käyttäjän laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä.

Easy Call ei ole missään olosuhteissa korvausvelvollinen välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät Palveluun tai sen käyttämiseen.

7.9 Käyttäjän luovutettua Palvelusta saamansa tunnistetiedon (PIN-koodi) Kuljetusyrityksen edustajalle (Kuljettaja), Easy Call veloittaa Kuljetussopimuksen mukaisen maksun Käyttäjän Palvelussa ilmoittamalta maksukortilta.

Käyttäjän hyväksyttyä Kuljetusyrityksen antaman tarjouksen, Easy Call veloittaa Ennakkoon tilatun Kuljetussopimuksen mukaisen maksun Käyttäjän Palvelussa ilmoittamalta maksukortilta.

Easy Callilla on oikeus käyttää ulkopuolista maksujen välittäjää näiden Käyttöehtojen tarkoittamissa maksujen siirroissa. Easy Call ei anna suoranaisia tai välillisiä takeita ulkopuolisen maksujen välittäjän palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen tai katkosten Käyttäjälle aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

8. Immateriaalioikeudet

8.1 Kaikki immateriaalioikeudet Palveluun ja siihen liittyvään dokumentaatioon ja niiden osiin ovat yksinomaan Easy Callin omaisuutta. ”Immateriaalioikeudet” tarkoittavat tekijänoikeuksia ja lähioikeuksia, patentteja, hyödyllisyysmalleja, mallioikeuksia, tavaramerkkejä ja mitä tahansa muuta rekisteröitävää tai ei-rekisteröitävää oikeutta.

Käyttäjällä ei ole lupaa levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muuten kaupallisesti hyödyntää Palvelua tai sen osaa taikka muodostaa Palvelusta tai sen osasta toista teosta, tietokantaa tai palvelua.

9. Voimassaolo

Nämä Käyttöehdot ja Käyttöehtoja koskevat muutokset ovat voimassa Käyttäjään nähden niin kauan, kun Käyttäjä käyttää Palvelua.

10. Vastuunrajaus

Easy Call ei ole missään tilanteessa vastuussa eikä korvausvelvollinen välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät millään tavalla Palveluun tai sen käyttämiseen, tietoon tai ilmoituksiin, joita Palvelun välityksellä on saatavilla. Easy Call ei myöskään vastaa Palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten Käyttäjälle tai kolmansille aiheuttamista vahingoista.

11. Sopimuksen siirtäminen

Easy Callilla on oikeus siirtää nämä Käyttöehdot ja niistä johtuvat oikeudet ja velvollisuudet kolmannelle osapuolelle, mikäli siirtäminen liittyy siihen, että Palvelu tai sen osa myydään taikka siihen, että Palvelun tuottaja, ylläpitäjä tai tarjoaja muuttuu.

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Käyttöehtoja ja niistä johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia osaksikaan.

12. Tietosuoja

Easy Call käsittelee Käyttäjien henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan tietosuojaselosteen mukaisesti.

Easy Callilla on oikeus käyttää Käyttäjän henkilötietoja Palvelun toteuttamiseen ja Easy Call voi niitä tässä tarkoituksessa luovuttaa Kuljetusyrityksille. Lisäksi Easy Callilla on oikeus käyttää henkilötietoja suoramarkkinointiin.

13. Sovellettava laki ja riitojen ratkaiseminen

Käyttöehtoihin ja Palveluun sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset.

Easy Callin ja Käyttäjän väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita ratkaistaan Easy Callin kotipaikan yleisessä tuomioistuimessa.

Käyttäjällä, joka on kuluttaja, on kuitenkin aina oikeus saattaa riita oman asuinpaikkansa yleisen tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Käyttäjällä, joka on kuluttaja, on oikeus saattaa riita myös kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.
Ennen riidan saattamista kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä
Kilpailu- ja kuluttajaviraston järjestämään kuluttajaneuvontaan.