PALVELUSOPIMUS

Päivitetty: 11.3.2021

1. Osapuolet

1.1 Easy Call Finland Oy (y-tunnus 2934935-3)
Lähteentie 1
24910 Halikko as
(jäljempänä ”Easy Call”)

1.2 Kuljetusyritys

1.1 ja 1.2 jäljempänä yhdessä ”Osapuolet” ja erikseen ”Osapuoli”

2. Palvelusta

Easy Call tuottaa, ylläpitää ja tarjoaa kuljetusyrityksille (”Kuljetusyritys”) OpenTaxi.fi – nimistä verkkopalvelua ja siihen sisältyvää Kuljetusyritysten käyttöön tarkoitettua OpenTaxi mobiilisovellusta (”Palvelu”).

Voidakseen käyttää Palvelua Kuljetusyrityksen on hyväksyttävä tämä palvelusopimus, palvelukuvaus, hinnasto ja tietosuojaseloste jotka yhdessä muodostavat sopimuksen Easy Callin ja Kuljetusyrityksen välillä (jäljempänä ”Sopimus”). Sopimus astuu voimaan sen jälkeen kun Easy Call on myöntänyt Kuljetusyritykselle Palvelun käyttöoikeuden (”Rekisteröity Kuljetusyritys”).

Palvelussa Rekisteröity Kuljetusyritys voi vastaanottaa Asiakkailta Kuljetuspalveluita (”Kuljetuspalvelu”) koskevia tarjouspyyntöjä, tehdä Asiakkaille tarjouksia Kuljetuspalveluista sekä solmia Kuljetuspalveluita koskevia sopimuksia Asiakkaiden kanssa (”Asiakas”). Asiakkaan Palvelussa tekemään tarjouspyyntöön voivat Rekisteröidyt Kuljetusyritykset antaa Kuljetuspalvelua koskevan tarjouksen. Mikäli Asiakas Palvelussa ilmoittaa hyväksyvänsä Rekisteröidyn Kuljetusyrityksen Palvelussa antaman tarjouksen, syntyy Rekisteröidyn Kuljetusyrityksen ja Asiakkaan välillä Kuljetuspalvelua koskeva sopimus (”Kuljetussopimus”).

Rekisteröity Kuljetusyritys on velvollinen tunnistamaan Kuljetussopimuksen osapuolena olevan Asiakkaan Palvelun kautta saadun tunnistetiedon (PIN-koodi) avulla. Rekisteröity Kuljetusyritys vastaa tunnistetiedon (PIN-koodi) oikeellisuuden varmistamisesta ja vastaa siitä, että edellä mainittu tunnistetieto (PIN-koodi) syötetään Palveluun. Oikean tunnistetiedon (PIN-koodi) syöttäminen Palveluun on edellytyksenä sille, että Palvelu veloittaa Asiakkaalta Kuljetussopimuksessa sovitun maksun (”Sopimusmaksu”).

Asiakkaan hyväksyttyä Kuljetusyrityksen tarjouksen Ennakkoon tilatusta Kuljetussopimuksesta Palvelu veloittaa Asiakkaalta Sopimusmaksun ja tilittää maksun Easy Callille. Myös tässä tapauksessa Rekisteröity Kuljetusyritys on velvollinen tunnistamaan Kuljetussopimuksen osapuolena olevan Asiakkaan Palvelun kautta saadun tunnistetiedon (PIN-koodi) avulla. Rekisteröity Kuljetusyritys vastaa tunnistetiedon (PIN-koodi) oikeellisuuden varmistamisesta ja vastaa siitä, että edellä mainittu tunnistetieto (PIN-koodi) syötetään Palveluun.

Vastaanotettuaan Sopimusmaksun Easy Call vähentää Sopimusmaksusta Sopimuksen mukaisen Välityspalkkion ja tilittää jäljelle jäävän osuuden Sopimusmaksusta Rekisteröidylle Kuljetusyritykselle sen Palvelussa ilmoittamalle pankkitilille (”Tilitysmaksu”). Tilitysmaksusta ja muista Sopimukseen perustuvista maksutapahtumista/rahavarojen siirroista vähennetään myös mahdollisen ulkopuolisen maksujen välittäjän maksutapahtumista/rahavarojen siirroista kulloinkin perimä palkkion määrä (”Maksunvälityspalkkio”)

Jos Asiakkaan ei ole mahdollista maksaa Sopimusmaksua Palvelun kautta, esimerkiksi Palvelussa olevan käyttökatkon, teknisen ongelman tai muun vastaavan syyn vuoksi, ja edellyttäen, ettei kyse ole Ennakkoon tilatusta Kuljetussopimuksesta, Rekisteröidyllä Kuljetusyrityksellä on oikeus ja velvollisuus periä Asiakkaalta Kuljetussopimuksessa sovittu maksu muuta maksutapaa käyttäen (”Asiakasmaksu”). Tässä tapauksessa Rekisteröity Kuljetusyritys on velvollinen maksamaan Easy Callille Välityspalkkion, jonka määrä määräytyy Sopimuksen ja Asiakasmaksun perusteella samoin perustein kuin, että Asiakas olisi maksanut Sopimusmaksun Easy Callille (”Maksettava Välityspalkkio”).

3. Määritelmiä

3.1 ”Palvelu” tarkoittaa Easy Callin sähköistä palvelua, jota Easy Call tuottaa, ylläpitää ja tarjoaa Kuljetusyrityksille OpenTaxi.fi – verkkopalvelussa ja siihen sisältyvässä Kuljetusyritysten käyttöön tarkoitetussa OpenTaxi mobiilisovelluksessa. Palvelussa Rekisteröity Kuljetusyritys voi vastaanottaa Asiakkailta Kuljetuspalveluita koskevia tarjouspyyntöjä, tehdä Asiakkaille tarjouksia Kuljetuspalveluista sekä solmia Kuljetuspalveluita koskevia sopimuksia Asiakkaiden kanssa. Palvelussa kulloinkin tuotettavat, ylläpidettävät ja tarjottavat ominaisuudet/palvelut sekä Palvelun käyttöä koskevat ohjeet ja määräykset on määritelty ja kuvattu Palvelukuvauksessa. Palvelussa kulloinkin perittävät Välityspalkkiot sekä Muut Palkkiot ja niiden määräytymisperusteet on esitetty Hinnastossa. Hinnastossa on lisäksi esitetty ohjeet ja määräykset Sopimusmaksujen, Tilitysmaksujen, Välityspalkkioiden, Asiakasmaksujen ja Muiden Palkkioiden maksamisesta ja tilittämisestä Asiakkaan ja Osapuolten välillä.

3.2 ”Asiakas” tarkoittaa Kuljetuspalvelua tarvitsevaa tahoa, jolle Easy Call on antanut luvan käyttää OpenTaxi – verkkopalvelua ja/tai siihen sisältyvää Kuljetuspalvelua tarvitsevien tahojen käyttöön tarkoitettua OpenTaxi mobiilisovellusta, jonka avulla Kuljetuspalvelua tarvitseva taho voi tehdä Kuljetuspalvelua koskevia tarjouspyyntöjä Rekisteröidyille Kuljetusyrityksille ja solmimaan Kuljetuspalvelua koskevia sopimuksia näiden kanssa.

3.3 ”Kuljetusyritys” tarkoittaa Kuljetuspalveluita tarjoavaa yritystä, yhteisöä tai ammatinharjoittajaa, jolla on toimipaikka Suomessa ja, jolla on Kuljetuspalvelujen tarjoajalta edellytettävät voimassaolevat viranomais- ja mahdolliset muut luvat.

3.4 ”Kuljetuspalvelu” tarkoittaa henkilöiden tai tavaroiden kuljettamista ammattimaisesti.

3.5 ”Rekisteröity Kuljetusyritys” tarkoittaa Sopimuksen hyväksynyttä Kuljetusyritystä, jolle Easy Call on myöntänyt Palvelun käyttöoikeuden.

3.6 ”Kuljetussopimus” tarkoittaa Rekisteröidyn Kuljetusyrityksen ja Asiakkaan välistä Palvelussa solmittua Kuljetuspalvelua koskevaa sopimusta.

3.7 ”Ennakkoon tilattu Kuljetussopimus” tarkoittaa Rekisteröidyn Kuljetusyrityksen ja Asiakkaan välistä Palvelussa solmittua Kuljetuspalvelua koskevaa sopimusta, jossa Kuljetuspalvelu on Palvelun ennakkotilaustoiminnossa sovittu tapahtuvaksi tiettynä myöhempänä ajankohtana.
3.8 ”Palvelukuvaus” tarkoittaa asiakirjaa, jossa on esitetty Palvelussa kulloinkin tuotettavat, ylläpidettävät ja tarjottavat ominaisuudet/palvelut. Palvelukuvaus on osa Sopimusta. Easy Callilla on yksipuolinen oikeus tehdä muutoksia ja/tai päivityksiä Palvelukuvauksen sisältöön ilmoittamalla muutoksista/päivityksistä Palvelussa.

3.9 ”Hinnasto” tarkoittaa asiakirjaa, jossa on esitetty Easy Callin kulloinkin perimät Välityspalkkiot ja Muut Palkkiot ja niiden määräytymisperusteet. Hinnastossa on lisäksi esitetty ohjeet ja määräykset Sopimusmaksujen, Tilitysmaksujen, Välityspalkkioiden, Asiakasmaksujen ja Muiden Palkkioiden maksamisesta ja tilittämisestä Asiakkaan ja Osapuolten välillä. Hinnasto on osa Sopimusta. Easy Calilla on yksipuolinen oikeus tehdä muutoksia/päivityksiä Hinnaston sisältöön ilmoittamalla muutoksista/päivityksistä Palvelussa.

3.10 ”Välityspalkkio” tarkoittaa Easy Callin perimää palkkiota, jonka Easy Call vähentää Sopimusmaksusta. Välityspalkkio määräytyy kulloinkin voimassa olevan Hinnaston mukaisesti.

3.11 ”Sopimusmaksu” tarkoittaa Asiakkaan Kuljetussopimuksen perusteella Easy Callille Palvelun kautta maksamaa maksua Kuljetuspalvelusta.

3.12 ”Maksunvälityspalkkio” tarkoittaa mahdollisen ulkopuolisen maksujen välittäjän Sopimukseen perustuvista maksutapahtumista/ rahavarojen siirroista kulloinkin perimää palkkiota.

3.13 ”Tilitysmaksu” tarkoittaa Easy Callin Rekisteröidylle Kuljetusyritykselle välittämää osuutta Sopimusmaksusta, josta on vähennetty Välityspalkkio ja Maksunvälityspalkkio.

3.14 ”Muut Palkkiot” tarkoittaa Easy Callin Välityspalkkion lisäksi Rekisteröidyltä Kuljetusyritykseltä perimiä maksuja ja palkkioita, mukaan lukien Maksunvälityspalkkio, jotka on määritelty Hinnastossa.

3.15 ”Asiakasmaksu” tarkoittaa Asiakkaan Rekisteröidylle Kuljetusyritykselle maksamaa Kuljetussopimuksessa sovittua maksua Kuljetuspalvelusta.

3.16 ”Maksettava Välityspalkkio” tarkoittaa palkkiota, jonka määrä määräytyy Asiakasmaksun ja Sopimuksen perusteella samoin kuin, että Asiakas olisi maksanut Sopimusmaksun Easy Callille ja jonka Rekisteröity Kuljetusyritys on velvollinen maksamaan Easy Callille

4. Kuljetusyritystä koskevista vaatimuksista / kuljetusyrityksen oikeuksista ja velvollisuuksista

4.1 Hyväksymällä Sopimuksen Kuljetusyritys vakuuttaa, että

a) sillä on toimipaikka Suomessa;
b) sillä on kaikki Kuljetuspalvelun tarjoajalta edellytettävät voimassaolevat viranomais- ja muut luvat;
c) se muutenkin täyttää kaikki lainsäädännössä ja viranomaismääräyksissä Kuljetusyritykselle asetetut kelpoisuusehdot/vaatimukset

4.2 Hyväksymällä Sopimuksen Kuljetusyritys sitoutuu;

a) huolehtimaan siitä, että sillä on koko Sopimuksen voimassaoloajan voimassa kaikki Kuljetuspalvelun tarjoajalta edellytettävät viranomais- ja muut luvat;
b) huolehtimaan siitä, että se koko Sopimuksen voimassaoloajan täyttää muutenkin kaikki lainsäädännössä ja viranomaismääräyksissä Kuljetusyritykselle asetetut kelpoisuusehdot/vaatimukset
c) kaikessa tämän Sopimuksen mukaisessa toiminnassa tarkoin noudattamaan kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä.

4.3 Rekisteröity Kuljetusyritys erityisesti tiedostaa ja hyväksyy, että

a) Rekisteröity Kuljetusyritys on velvollinen tunnistamaan Kuljetussopimuksen osapuolena olevan Asiakkaan Palvelun kautta saadun tunnistetiedon (PIN-koodi) avulla;
b) Rekisteröity Kuljetusyritys vastaa tunnistetiedon (PIN-koodi) oikeellisuuden varmistamisesta;
c) Rekisteröity Kuljetusyritys vastaa siitä, että edellä mainittu tunnistetieto (PIN-koodi) syötetään Palveluun. Oikean tunnistetiedon (PIN-koodi) syöttäminen Palveluun on edellytyksenä sille, että Palvelu veloittaa Asiakkaalta Sopimusmaksun.
d) Palvelu veloittaa Ennakkoon tilatun Kuljetussopimuksen mukaisen Sopimusmaksun Asiakkaalta Asiakkaan hyväksyttyä Kuljetusyrityksen antaman tarjouksen. Myös tässä tapauksessa Rekisteröity Kuljetusyritys on velvollinen tunnistamaan Kuljetussopimuksen osapuolena olevan Asiakkaan tunnistetiedon (PIN-koodi) avulla ja vastaa tunnistetiedon (PIN-koodi) oikeellisuuden varmistamisesta ja siitä, että tunnistetieto (PIN-koodi) syötetään Palveluun.

4.4 Palvelussa Rekisteröidyn Kuljetusyrityksen tulee määrittää ja nimetä ne Rekisteröidyn Kuljetusyrityksen palveluksessa olevat henkilöt, jotka ovat Rekisteröidyn Kuljetusyrityksen puolesta oikeutettuja käyttämään Palvelua ja ovat Rekisteröidyn Kuljetusyrityksen valtuuttamina oikeutettuja Palvelussa Rekisteröidyn Kuljetusyrityksen puolesta vastaanottamaan Asiakkailta Kuljetuspalveluita koskevia tarjouspyyntöjä, tekemään Asiakkaille tarjouksia Kuljetuspalveluista, solmimaan Kuljetuspalveluita koskevia sopimuksia Asiakkaiden kanssa, täyttämään Kuljetussopimuksen suhteessa Asiakkaaseen ja siirtämään Ennakkoon tilatun Kuljetussopimuksen toiselle Rekisteröidyn Kuljetusyrityksen palveluksessa samassa asemassa (= Rekisteröity Kuljettaja) olevalle henkilölle (”Rekisteröidyt Kuljettajat”).

Rekisteröityjen Kuljettajien määrittäminen ja nimeäminen Palvelussa edellyttää tiettyjen Rekisteröityjä Kuljettajia koskevien henkilötietojen luovuttamista Easy Callille. Vaadittavia tietoja ovat Rekisteröidyn Kuljettajan nimi, sähköpostiosoite ja matkapuhelinnumero. Rekisteröity Kuljetusyritys vakuuttaa ja vastaa siitä, että se on oikeutettu luovuttamaan Easy Callille Rekisteröidyistä Kuljettajista edellä tarkoitetut henkilötiedot. Rekisteröity Kuljetusyritys vastaa kaikilta osin luovutettujen henkilötietojen oikeellisuudesta.

4.5 Palvelussa Rekisteröidyn Kuljetusyrityksen tulee yksilöidä ne ajoneuvot, joita yritys Palvelun puitteissa käyttää liikenteessä (”Rekisteröidyt Ajoneuvot”).

4.6 Kuljetusyritys vakuuttaa, että kaikki sen Palveluun antamat tiedot ovat kaikilta osin paikkansapitäviä ja totuudenmukaisia. Rekisteröity Kuljetusyritys sitoutuu Sopimuksen voimassaoloaikana huolehtimaan siitä, että kaikki sen Palveluun antamat tiedot ovat paikkansapitäviä ja totuudenmukaisia. Mikäli tiedoissa tapahtuu muutoksia, Rekisteröity Kuljetusyritys sitoutuu viipymättä ilmoittamaan muuttuneet tiedot Palveluun. Kuljetusyritys ja Rekisteröity Kuljetusyritys vastaavat kaikilta osin antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

4.7 Rekisteröity Kuljetusyritys vakuuttaa ja vastaa, että Rekisteröidyt Kuljettajat täyttävät lainsäädännössä, viranomaismääräyksissä ja Sopimuksessa asetetut kelpoisuusvaatimukset koko Sopimuksen voimassaoloajan. Mikäli Rekisteröity Kuljettaja menettää kelpoisuutensa tai hänen palvelussuhteensa Rekisteröidyssä Kuljetusyrityksessä päättyy, on Rekisteröity Kuljetusyritys välittömästi velvollinen peruuttamaan Rekisteröidyn Kuljettajan oikeuden käyttää Palvelua ja on välittömästi velvollinen ilmoittamaan asiasta Easy Callille.

4.8 Rekisteröity Kuljetusyritys vakuuttaa ja vastaa siitä, että Rekisteröidyt Kuljettajat Palvelua käyttäessään soveltuvin osin noudattavat tämän Sopimuksen ehtoja ja määräyksiä. Rekisteröity Kuljetusyritys erityisesti tiedostaa ja hyväksyy sen, että se kaikilta osin vastaa Rekisteröityjen Kuljettajien asianmukaisesta ja Sopimuksenmukaisesta toiminnasta. Rekisteröity Kuljetusyritys vastaa Rekisteröityjen Kuljettajien toiminnasta kuin omastaan.

4.9 Rekisteröity Kuljetusyritys vakuuttaa ja vastaa siitä, että Sopimuksen voimassaoloaikana Rekisteröidyt Ajoneuvot täyttävät lainsäädännössä ja viranomaismääräyksissä asetetut vaatimukset. Mikäli Rekisteröity Ajoneuvo ei täytä asetettuja vaatimuksia, on Rekisteröity Kuljetusyritys velvollinen välittömästi poistamaan ajoneuvon Palvelusta ja on velvollinen välittömästi ilmoittamaan asiasta Easy Callille.

4.10 Mikäli Sopimuksen voimassaoloaikana Rekisteröity Kuljetusyritys menettää Sopimuksessa tarkoitetut edellytykset/kelpoisuutensa, sitoutuu Rekisteröity Kuljetusyritys viipymättä kirjallisesti ilmoittamaan edellytysten/kelpoisuuden menettämisestä Easy Callille.

4.11 Rekisteröity Kuljetusyritys erityisesti tiedostaa ja hyväksyy sen, että Kuljetussopimus on Rekisteröidyn Kuljetusyrityksen ja Asiakkaan välinen sopimus eikä Easy Call ole tämän sopimuksen osapuoli. Vastuu Kuljetussopimuksesta ja sen ehtojen täyttämisestä on Rekisteröidyllä Kuljetusyrityksellä ja Asiakkaalla.

4.12 Rekisteröity Kuljetusyritys on yksin vastuussa Kuljetussopimuksen asianmukaisesta täyttämisestä suhteessa Asiakkaaseen. Rekisteröity Kuljetusyritys erityisesti tiedostaa ja hyväksyy sen, ettei Easy Call ole osaksikaan vastuussa sopimuksen täyttämisestä eikä miltään osin vastaa Kuljetussopimuksen osapuolten mahdollisista sopimusrikkomuksista.

4.13 Rekisteröity Kuljetusyritys erityisesti tiedostaa ja hyväksyy sen, että Asiakkaalla on oikeus purkaa Ennakkoon tilattu Kuljetussopimus edellyttäen, että Asiakas Palvelussa purkaa sopimuksen viimeistään ennen kuin Rekisteröity Kuljetusyritys on ryhtynyt täyttämään puheena olevan sopimuksen mukaisia velvoitteitaan. Rekisteröityneen Kuljetusyrityksen katsotaan ryhtyneen täyttämään Ennakkoon tilatun Kuljetussopimuksen mukaisia velvoitteitaan silloin, kun Rekisteröityneen Kuljetusyrityksen edustaja (Rekisteröitynyt Kuljettaja) on ryhtynyt kuljettamaan Kuljetuspalvelun suorittamiseen tarkoitettua ajoneuvoa sopimuksen täyttämiseksi, kuten aloittanut matkanteon sopimuksen mukaiseen lähtöpaikkaan.

Jos Asiakas on purkanut Ennakkoon tilatun Kuljetussopimuksen yllä tässä kohdassa todetun mukaisesti, Rekisteröity Kuljetusyritys on velvollinen palauttamaan Asiakkaalle euromäärän, joka vastaa 85 %:ia Kuljetussopimuksen mukaisen maksun määrästä, kuitenkin siten, että kaikissa tapauksissa Kuljetussopimuksen mukaisesta hinnasta vähennetään vähintään 10,00 euroa (”Palautusmaksu”).

Rekisteröity Kuljetusyritys on velvollinen palauttamaan Palautusmaksun Asiakkaalle Asiakkaan ilmoittamalle tilille viimeistään 7 vuorokauden kuluessa siitä, kun Rekisteröity Kuljetusyritys on vastaanottanut Asiakkaalta ilmoituksen edellä mainitusta palautustilistä.

4.14 Rekisteröity Kuljetusyritys erityisesti tiedostaa sen, ettei sillä ole oikeutta irtisanoa Kuljetussopimusta.

Rekisteröity Kuljetusyritys vapautuu Kuljetussopimuksen mukaisista velvoitteistaan ja on oikeutettu purkamaan Kuljetussopimuksen edellyttäen, että sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on sopimusosapuolista riippumaton, ja jonka vaikutuksia ei voi kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma on esimerkiksi Rekisteröidyn Kuljettajan käytössä olevan ajoneuvon rikkoutuminen, liikenneonnettomuus tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen tapahtuma.

Rekisteröity Kuljettaja ja/tai Rekisteröity Kuljetusyritys on viipymättä velvollinen ilmoittamaan Asiakkaalle Palvelun chat – toiminnon kautta edellä tarkoitetusta ylivoimaisesta esteestä ja Kuljetussopimuksen purkamisesta.

Jos Rekisteröity Kuljetusyritys laiminlyö Kuljetussopimuksen mukaisen Kuljetuspalvelun toteuttamisen ilman yllä mainittua perustetta, on Rekisteröity Kuljetusyritys velvollinen Easy Callin vaatimuksesta suorittamaan Easy Callille sopimussakkona euromäärän, joka määrältään vastaa puheena olevan Kuljetussopimuksen Sopimusmaksun arvonlisäverotonta määrää puolitoistakertaisena. Edellä mainitun sopimussakon maksaminen ei vapauta Rekisteröityä Kuljetusyritystä mahdollisesta vahingonkorvausvelvollisuudesta suhteessa Asiakkaaseen.

Jos Rekisteröity Kuljettaja ja/tai Rekisteröity Kuljetusyritys laiminlyö viipymättä ilmoittaa Asiakkaalle edellä tarkoitetusta ylivoimaisesta esteestä ja Kuljetussopimuksen purkamisesta, on Rekisteröity Kuljetusyritys velvollinen Easy Callin vaatimuksesta suorittamaan Easy Callille sopimussakkona euromäärän, joka määrältään vastaa puheena olevan Kuljetussopimuksen Sopimusmaksun arvonlisäverotonta määrää puolitoistakertaisena. Edellä mainitun sopimussakon maksaminen ei vapauta Rekisteröityä Kuljetusyritystä mahdollisesta vahingonkorvausvelvollisuudesta suhteessa Asiakkaaseen.

4.15 Jos Rekisteröity Kuljetusyritys on purkanut Kuljetussopimuksen tai jos Kuljetussopimus on purettu Rekisteröidystä Kuljetusyrityksestä johtuvasta syystä, Rekisteröity Kuljetusyritys on velvollinen palauttamaan Asiakkaalle Asiakkaan mahdollisesti maksaman Kuljetussopimukseen perustuvan maksun täysimääräisenä.

Rekisteröity Kuljetusyritys sitoutuu palauttamaan Asiakkaalle yllä tarkoitetun maksun Asiakkaan
ilmoittamalle tilille viimeistään 7 vuorokauden kuluessa siitä, kun Rekisteröity Kuljetusyritys on
vastaanottanut Asiakkaalta ilmoituksen edellä mainitusta palautustilistä.

4.16 Rekisteröity Kuljetusyritys sitoutuu asianmukaisesti ja itsenäisesti selvittämään Kuljetussopimukseen perustuvat reklamaatiot ja muut epäselvyydet. Easy Callilla ei ole velvollisuutta osallistua edellä tarkoitettuun selvittämiseen. Rekisteröity Kuljetusyritys erityisesti tiedostaa ja hyväksyy sen, ettei sen Asiakkaalle reklamaation tai muun syyn perusteella myöntämää hinnanalennusta tai muuta hyvitystä oteta huomioon Välityspalkkiossa eikä Maksettavassa Välityspalkkiossa.

4.17 Tarjotessaan Palvelun kautta Kuljetuspalveluita Asiakkaille, Rekisteröity Kuljetusyritys sitoutuu kaikessa Palveluun liittyvässä toiminnassaan tarkasti noudattamaan Easy Callin kulloinkin antamia Palvelun käyttöä koskevia ohjeita ja määräyksiä, voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä viranomaismääräyksiä. Rekisteröity Kuljetusyritys vastaa siitä, että sen toiminta on kaikin puolin asianmukaista ja lainmukaista.

4.18 Rekisteröidyllä Kuljetusyrityksellä on Sopimuksen voimassaoloaikana oikeus harjoittaa itsenäistä Palvelusta riippumatonta liiketoimintaa tarjoamalla kuljetuspalveluita potentiaalisille asiakkaille myös muiden palveluiden välityksellä tai muuta kautta.

4.19 Rekisteröity Kuljetusyritys saa Palveluun tämän Sopimuksen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. Rajoitettu käyttöoikeus sisältää oikeuden käyttää Palvelua niiltä osin, kuin Palvelussa on kysymys Palveluun kuuluvista Rekisteröidyn Kuljetusyrityksen käyttöön tarkoitetuista osioista tai ominaisuuksista. Rekisteröidyllä Kuljetusyrityksellä ei ole oikeutta taltioida, esittää julkisesti, välittää, edelleen lähettää tai käyttää Palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä tai niiden osaa muutoin kuin Kuljetussopimuksen ja tämän Sopimuksen mukaisten tehtävien hoitamiseksi ja täyttämiseksi.

Rekisteröity Kuljetusyritys ei saa

a) poistaa mitään tekijänoikeus-, tuotemerkki- tai muita oikeudellisia merkintöjä Palveluiden mistään osasta;
b) luoda uudelleen, muokata, luoda johdannaisia, jakaa, lisensoida, liisata, myydä, jälleenmyydä, siirtää, esittää julkisesti, lähettää, suoratoistaa tai muuten hyväksikäyttää Palvelua;
c) purkaa tai selvittää Palvelun toimintaa;
d) aiheuttaa tai käynnistää mitään ohjelmia tai komentosarjoja, joilla Palvelun mitä tahansa osaa pyritään tutkimaan, indeksoimaan, tarkkailemaan tai muuten keräämään Palvelun tai sen osien sisältämiä tietoja tai häiritsemään Palvelun toimintaa;
e) pyrkiä luvattomasti saamaan käyttöoikeuden Palveluun tai vahingoittamaan mitä tahansa Palvelun osaa;
f) kirjautua Palveluun käyttäen toisen tahon henkilötietoja, tunnistetietoja tai muita virheellisiä tietoja

4.20 Rekisteröidyn Kuljetusyrityksen Easy Callilta mahdollisesti käyttöönsä saamat tunnisteet ja muut Palvelun käytön mahdollistavat tunnukset, ovat ja säilyvät Easy Callin omistuksessa, eikä Rekisteröidyllä Kuljetusyrityksellä ole oikeuksia niihin sen jälkeen, kun Rekisteröidyn Kuljetusyrityksen käyttöoikeus Palveluun on päättynyt. Rekisteröidyllä Kuljetusyrityksellä ei ole oikeutta luovuttaa tai siirtää Palvelun käyttöoikeutta (mukaan lukien edellä mainitut tunnisteet) kolmannelle osapuolelle.

4.21 Rekisteröity Kuljetusyritys erityisesti tiedostaa ja hyväksyy sen, että Easy Call voi käyttää ulkopuolista maksujen välittäjää kaikissa Sopimuksen tarkoittamissa rahavarojen siirroissa ja että ulkopuolinen maksujen välittäjä voi periä näiden siirtojen perusteella Maksunvälityspalkkioita. Maksunvälityspalkkiot vähennetään siirtojen rahamääristä.

4.22 Rekisteröity Kuljetusyritys vastaanottaa ja käyttää Palvelua omalla vastuullaan ja vastaa Palvelun käyttämiseksi tarpeellisten laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta, toimintakunnosta ja asianmukaisesta suojaamisesta.

5. Easy Callin oikeuksista ja velvollisuuksista

5.1 Easy Call tuottaa, ylläpitää ja tarjoaa Kuljetusyrityksille Palvelua Sopimuksen mukaisesti ja mukaisena. Selvyyden vuoksi todetaan, että Palvelukuvaus, Hinnasto ja Tietosuojaseloste ovat osa tätä Sopimusta.

5.2 Easy Callilla on oikeus mistä tahansa syystä olla myöntämättä Palvelun käyttöoikeutta Kuljetusyritykselle. Easy Call ei ole velvollinen perustelemaan tässä tarkoitettua päätöstään.

5.3 Sopimuksessa Easy Call toimii yksinomaan Palvelun tuottajana, ylläpitäjänä ja välityspalvelun tarjoajana. Easy Call ei ole Kuljetussopimuksen osapuoli. Vastuu Kuljetussopimuksesta ja sen ehtojen täyttämisestä on Rekisteröidyllä Kuljetusyrityksellä.

5.4 Easy Call tarjoaa Palvelun Rekisteröidyille Kuljetusyrityksille. Palvelu on lähtökohtaisesti käytössä 24 tuntia vuorokaudessa. Easy Call pyrkii huolehtimaan parhaan kykynsä mukaan Palvelun toimivuudesta ja pyrkii korjaamaan Palvelun mahdolliset virheet kohtuullisessa ajassa saatuaan tiedon virheestä. Easy Call ei kuitenkaan takaa Palvelun virheettömyyttä tai sitä, että Palvelu on keskeytyksittä käytettävissä.

Easy Callilla on oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, yleisen järjestyksen tai turvallisuuden, Palvelun liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi.

5.5 Easy Callilla on mistä tahansa syystä oikeus Sopimuksen voimassaoloaikana ja Sopimusta irtisanomatta poistaa/peruuttaa Rekisteröidyn Kuljetusyrityksen oikeus käyttää Palvelua. Edellä tarkoitetussa tilanteessa Easy Call ilmoittaa Palvelussa Rekisteröidylle Kuljetusyritykselle oikeuden poistamisesta/peruuttamisesta.

5.6 Easy Callilla on mistä tahansa syystä oikeus Sopimusta irtisanomatta olla hyväksymättä Rekisteröidyn Kuljetusyrityksen nimeämää Rekisteröityä Kuljettajaa Palvelun käyttäjäksi. Easy Callilla on oikeus mistä tahansa syystä Sopimuksen voimassaoloaikana ja Sopimusta irtisanomatta poistaa/peruuttaa Rekisteröidyn Kuljettajan oikeus käyttää Palvelua. Edellä tarkoitetuissa tilanteissa Easy Call ilmoittaa Palvelussa Rekisteröidylle Kuljetusyritykselle hyväksymättä jättämisestä tai oikeuden poistamisesta/peruuttamisesta.

5.7 Easy Callilla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Edellä tarkoitetuista muutoksista Easy Call pyrkii etukäteen ilmoittamaan Palvelussa ja muuttamalla Palvelukuvauksen ja Hinnaston sisältöä muutoksia vastaavaksi (”Palvelun Muutos”). Easy Call pyrkii, silloin kuin sen on kohtuudella mahdollista, ilmoittamaan Palvelun Muutoksesta 14 päivää ennen Palvelun Muutoksen voimaanastumista. Rekisteröity Kuljetusyritys hyväksyy edellä tarkoitetut muutokset käyttämällä Palvelua.

5.8 Easy Call ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takeita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi.

5.9 Easy Call ei vastaa Palvelun sisällöstä tai sen oikeellisuudesta lukuun ottamatta Easy Callin itse tuottamaa tietosisältöä. Easy Call ei näin ollen vastaa esimerkiksi Rekisteröityjen Kuljetusyritysten tai Asiakkaiden Palvelussa antamien tietojen oikeellisuudesta.

5.10 Easy Call ei vastaa mistään virheistä tai vahingoista, joita virheelliset tai riittämättömät Rekisteröidyn Kuljetusyrityksen tai Asiakkaan antamat tiedot mahdollisesti aiheuttavat Rekisteröidylle Kuljetusyritykselle, Asiakkaalle tai kolmansille osapuolille.

5.11 Easy Call ei vastaa vahingosta, joka syntyy Rekisteröidylle Kuljetusyritykselle Palvelun keskeytyksistä, viivästyksistä, virheistä, käytön estymisestä, lopettamisesta tai muista puutteista Palvelussa tai sen sisällössä, eikä myöskään mahdollisista Rekisteröidyn Kuljetusyrityksen laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä. Easy Call ei ole missään olosuhteissa korvausvelvollinen välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät Palveluun tai sen käyttämiseen, tietoon tai ilmoituksiin, joita Palvelun välityksellä on saatavilla. Easy Call ei myöskään vastaa Palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen tai katkosten Rekisteröidylle Kuljetusyritykselle aiheuttamista vahingoista.

5.12 Easy Call ei vastaa mistään Palvelun käyttämisestä Rekisteröidylle Kuljetusyritykselle tai kolmansille aiheutuvasta välittömästä tai välillisestä vahingosta.

5.13 Vastaanotettuaan Sopimusmaksun Easy Call tilittää Tilitysmaksun Rekisteröidyn Kuljetusyrityksen Palvelussa ilmoittamalle pankkitilille viimeistään seitsemän (7) pankkipäivän kuluessa Sopimusmaksun vastaanottamisesta.

5.14 Easy Call laskuttaa Maksettavan Välityspalkkion Rekisteröidyltä Kuljetusyritykseltä viipymättä sen jälkeen kun Kuljetussopimus on Palvelussa syntynyt.

5.15 Easy Call laskuttaa Rekisteröidyltä Kuljetusyritykseltä Sopimuksen mukaiset Muut Palkkiot Hinnastossa ilmoitetun mukaisesti.

5.16 Easy Callilla on oikeus käyttää ulkopuolista maksujen välittäjää tämän Sopimuksen tarkoittamissa rahavarojen siirroissa. Easy Call ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takeita ulkopuolisen maksujen välittäjän toiminnan virheettömyydestä eikä takaa, että maksujen välitys toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi.

Easy Call ei ole missään tilanteessa korvausvelvollinen välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät ulkopuolisen maksujen välittäjän palveluun. Easy Call ei myöskään vastaa maksun välittäjän palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen tai katkosten Rekisteröidylle Kuljetusyritykselle aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

6. Immateriaalioikeudet

Kaikki immateriaalioikeudet Palveluun ja siihen liittyvään dokumentaatioon ja niiden osiin ovat yksinomaan Easy Callin omaisuutta. ”Immateriaalioikeudet” tarkoittavat tekijänoikeuksia ja lähioikeuksia, patentteja, hyödyllisyysmalleja, mallioikeuksia, tavaramerkkejä ja mitä tahansa muuta rekisteröitävää tai ei-rekisteröitävää oikeutta.

Selvyyden vuoksi todetaan, että Easy Callilla on vapaa oikeus käyttää ja hyödyntää edellä mainittuja oikeuksia missä tahansa toiminnoissaan, muuttaa ja kehittää työn tuloksia, valmistaa rajattoman määrän kopioita työn tuloksista, siirtää työn tulokset uudelle laitealu stalle tai käyttöjärjestelmään ja perustaa työn käyttöoikeuksia kolmansille osapuolille.

7. Sopimuksen voimassaolo

Sopimus astuu voimaan Easy Callin myönnettyä Kuljetusyritykselle oikeuden käyttää Palvelua.

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Molemmat Osapuolet voivat irtisanoa Sopimuksen päättymään ilman irtisanomisaikaa sähköpostilla tai Palvelun välityksellä perustelematta irtisanomista. Irtisanominen ei vapauta Osapuolia ennen irtisanomista syntyneiden Sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisestä, kuten Tilitysmaksujen tilittämisestä ja Maksettavien Välityspalkkioiden maksamisesta.

8. Vastuunrajaus

8.1 Easy Call on velvollinen korvaamaan ainoastaan sen välittömän vahingon, joka on aiheutunut Rekisteröidylle Kuljetusyritykselle Easy Callista itsestään johtuvasta Sopimuksen vastaisesta menettelystä tai laiminlyönnistä. Tällaisia välittömiä vahinkoja ovat Rekisteröidylle Kuljetusyritykselle Easy Callin virheen tai laiminlyönnin selvittämisestä aiheutuneet välttämättömät selvittelykustannukset. Easy Call ei missään olosuhteissa vastaa virheen tai laiminlyönnin vuoksi Rekisteröidylle Kuljetusyritykselle aiheutuneista mahdollisista välillisistä vahingoista.

8.2 Osapuolet vapautuvat Sopimuksen mukaisista velvoitteistaan siksi ajaksi ja siinä laajuudessa, kun sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Vapauttamisperusteeksi katsotaan sellainen Sopimuksen täyttämisen estävä ja Sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on Osapuolista riippumaton, ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma on esimerkiksi sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, energianjakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen Easy Callista tai Rekisteröidystä Kuljetusyrityksestä riippumaton syy.

9. Sopimuksen siirtäminen

9.1 Easy Callilla on oikeus siirtää Sopimus tai Sopimuksen osa kolmannelle, mikäli siirtäminen liittyy siihen, että Palvelu tai sen osa myydään taikka siihen, että Palvelun tuottaja, ylläpitäjä tai tarjoaja muuttuu.

9.2 Rekisteröidyllä Kuljetusyrityksellä ei ole oikeutta siirtää Sopimusta osaksikaan. Rekisteröity Kuljetusyritys erityisesti tiedostaa, että Palvelun käyttöoikeus on henkilökohtainen, eikä siitä saa luovuttaa kolmannelle, lukuun ottamatta tässä Sopimuksessa tarkoitettuja Rekisteröityjä Kuljettajia.

10. Tietosuoja
Easy Call käsittelee Rekisteröityjen Kuljetusyritysten ja Rekisteröityjen Kuljettajien henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan tietosuojaselosteen mukaisesti (”Tietosuojaseloste”).
Palvelun käyttäjiä koskevat tiedot ovat lähtökohtaisesti luottamuksellisia. Easy Callilla on kuitenkin oikeus luovuttaa Kuljetussopimuksen osapuolten välillä sellaisia osapuolia koskevia käyttäjätietoja, jotka ovat perusteltuja ja tarpeellisia Kuljetussopimuksen solmimiseksi ja sopimuksen täyttämiseksi.
11. Sovellettava laki ja riitojen ratkaiseminen
Sopimukseen ja Palveluun sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset.
Easy Callin ja Rekisteröidyn Kuljetusyrityksen väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan Osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli Osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita ratkaistaan Easy Callin kotipaikan yleisessä tuomioistuimessa.